Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, olvassa el figyelmesen, mivel a jelen feltételek a Bea Solya International, LLC (a továbbiakban: “Társaság”) által értékesített termékek (a továbbiakban: Program)  kapcsán kötött Szerződésére vonatkoznak.     

Termékeink megvásárlásával Ön (a továbbiakban: Ügyfél) elfogadja az alább meghatározott feltételeket.

PROGRAM
A Bea Solya International, LLC vállalja, hogy tanananyagot, azaz online tanfolyami támogatást nyújt Ügyfeleinek, abból a célból, hogy segítsen életük jobbá tételében. Az Ügyfél ezúton beleegyezik, hogy megfelel minden, a jelen Szerződésben a programjainkban való részvétel előfeltételeként lefektetett szabályzatnak és eljárásrendnek.

NYILATKOZAT
Az Ügyfél kijelenti, hogy tisztában van vele, hogy Solya Bea és a Bea Solya International, LLC  nem tekinthető alkalmazottnak, ügynöknek, ügyvédnek, orvosnak, menedzsernek, terapeutának, PR vagy üzletvezetőnek, bejegyzett dietetikusnak, pénzügyi elemzőnek, pszicho terapeutának vagy könyvelőnek. Az Ügyfél tisztában van vele, hogy a jelen programban való részvétele nem eredményezi semmilyen kór, betegség vagy panasz kezelését vagy diagnosztizálását, és bármely hasonló probléma tapasztalása esetén szakorvosához vagy háziorvosához kell fordulnia, a saját belátása szerint. 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy sem Solya Bea, sem a Társaság nem tett ígéretet az alábbiakra vonatkozóan és nem kötelezhető az alábbiakra:

  1. Üzleti siker, eredmények és bevételek az Ügyfél számára.
  2. Támogatás nyújtása, akár mentorként az Ügyfél által a jövőben kötendő üzleti megállapodásokra vonatkozó konzultációk útján.
  3. Bármely sajtó vagy közösségi média megjelenés, interjú, újságcikk, cikk, televíziós vagy nyomtatott média reklámok az Ügyfél számára.
  4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy nem áll fenn Felek között ilyen kapcsolat a jelen szerződés megkötése után.

PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
Az Ügyfél köteles felelősséget vállalni minden, az általa megvásárolt termékek vonatkozásában felmerülő fizetési kötelezettség teljesítéséért. Fenntartjuk a jogot, hogy minden kifizetetlen összeget behajtsunk Behajtó Ügynökségünk által.

FIZETÉSI MÓDOK
Fizetési módként elfogadjuk a Visa, Mastercard, és American Express bankkártyával való fizetést. Ha az Ügyfél havi részletekben való fizetést választ, az Ügyfél felhatalmazást ad, hogy a havi összeg levonásra kerüljön a hitelkártyáról/bankkártyáról.

VISSZATÉRÍTÉSEK
Ön jogosult teljeskörű visszatérítést igényelni vásárlásának eredeti időpontjától számított 30 napon belül. Ehhez vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a  team@solyabea.hu e-mail címen, és levelében kérje a teljes visszatérítést. A vásárlás eredeti időpontjától számított 30 napon kívül nem fogunk visszatérítést teljesíteni. A 31. napon minden kifizetett összeg visszatéríthetetlennek minősül és Ön köteles a termékek teljes díját megfizetni, függetlenül attól, hogy befejezi-e a programot vagy sem.

Kérjük, vegye figyelembe: Ha részletfizetést választott és nem kért visszatérítést 30 napon belül, Önt törvény kötelezi arra, hogy a fennálló összegeket kifizesse. Fenntartjuk a jogot, hogy a Behajtó Ügynökségünk által minden kifizetetlen összeget behajtsunk.

Kérjük, vegye figyelembe:
A visszatérítésekről a Bea Solya International, LLC kizárólagosan, saját belátása szerint dönt. Ha bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot velünk a team@SolyaBea.hu e-mail címen.

TITOKTARTÁS
A Bea Solya International, LLC tiszteletben tartja Ügyfelei adatainak védelmét és ragaszkodik hozzá, hogy Ügyfelei is tiszteletben tartsák a Cég adatainak védelmét. Ezért, kérjük, tekintse ezt kölcsönös titoktartási nyilatkozatnak. Minden, a Bea Solya International, LLC Résztvevők vagy a  Bea Solya International, LLC egyéb képviselői által megosztott információ bizalmas természetű és kizárólag az Ügyfélre és az azt megosztó képviselőre vonatkozik. A Felek megállapodnak, hogy nem teszik közzé, fedik fel vagy hasznosítják a bizalmas információt vagy bármely ügyletet megbeszélések során, a nyilvánosság számára vagy bármilyen egyéb módon.

Az Ügyfél beleegyezik, hogy nem fogja a bizalmas információt más Ügyfelekkel vagy a Bea Solya International, LLC képviselőivel az adott program keretein belül való megbeszéléseken kívül egyéb módokon felhasználni. Bizalmas információnak számít, többek között, a jelen Szerződés kapcsán közzétett bármely információ. Nem számít bizalmas információnak bármely harmadik féltől jogszerűen megszerzett információ.

A Felek a bizalmas információt kötelesek szigorúan bizalmasan kezelni és kötelesek mindent megtenni azok jogosulatlan közzététele, a velük való visszaélés, kémkedés, az információk elvesztésének vagy ellopásának elkerülése érdekében.

Az Ügyfél vállalja, hogy nem fogja megsérteni a Bea Solya International , LLC személyiségi vagy adatvédelmi jogait. Az Ügyfél vállalja továbbá, hogy nem fed fel semmilyen információt harmadik feleknek, amelyet a jelen Szerződéssel kapcsolatban vagy az Ügyféllel való közvetett vagy közvetlen ügyleteink során szerzett, beleértve, de nem kizárólag, neveket, e-mail címeket, harmadik fél cég beosztásokat, telefonszámokat és postázási címeket. Az Ügyfél vállalja továbbá, hogy nem fog harmadik felekkel megosztani bizalmas információt, sem közvetlen sem közvetett módon.  

Termékeink megvásárlásával Ön elfogadja, hogy ha megszegi a Szerződés feltételeit, vagy ha a szerződésszegés gyanúja merül fel, a Bea Solya International, LLC és/vagy a többi program résztvevő jogosult lesz bírói intézkedésért folyamodni az ilyen szerződésszegések elkerülése és a szerződésszegésekből származó károk elkerülése végett.   

AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE
A Bea Solya International, LLC által fejlesztett termékek kizárólag oktatási célra kerülnek forgalomba. Az Ügyfél kijelenti és vállalja, hogy kizárólagosan felelős a Bea Solya International, LLC által fejlesztett termékekből fakadó fejlődéséért és eredményeiért. A Bea Solya International, LLC nem tesz jognyilatkozatokat, nem vállal garanciát vagy jótállást sem írásban sem szóban. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bea Solya International, LLC által fejlesztett termékek természete és terjedelme miatt az egyes Ügyfelek által tapasztalt hatások nagyban eltérhetnek. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy, csakúgy mint minden ügyletnél, a tőkevesztés kockázata itt is fennáll, és nincs arra garancia, hogy az Ügyfél el fogja érni céljait a Bea Solya International, LLC által nyújtott termékek használatával. A Bea Solya International, LLC oktatási programját és tájékoztató anyagait általános közönségnek szántuk és azok nem tekinthetők vagy értelmezhetők egy bizonyos egyénnek szánt specifikus tanácsként. A Bea Solya International, LLC nem vállal felelősséget a program anyagaiban előforduló hibákért vagy hiányosságokért. 

 
EGYÉB

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Az Ügyfél beleegyezik, hogy saját kockázatára használja a Társaság szolgáltatásait és tudomásul veszi, hogy a Program nem több oktatási szolgáltatásnál.  Az Ügyfél felmenti a Társaságot, tisztségviselőit, alkalmazottait, igazgatóit, leányvállalatait, megbízóit, megbízottjait, törvényes örököseit, végrehajtóit, vagyonkezelőit, jogutódjait, engedményeseit, Trénereit, oktatóit, személyzetét, Résztvevőit, bármely kapcsolódó személyt, valamint a Program helyszíneket (ha alkalmazandó), és azok bármely tulajdonosát, ügyvezetőjét, megbízottját vagy személyzetét (a továbbiakban: a Felmentett Személyek) a Programban való részvétel eredményeképpen bármely joghatóság alatt létrejött Megállapodásból, keresetből, jogalapból, szerződésből, követelésből, perből, költségből, igényből és követelésből fakadó felelősség alól. Az Ügyfél tudomásul vesz minden előrelátható és nem előrelátható kockázatot. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság nem vonható felelősségre semmilyen kárért, beleértve, de nem kizárólag bárminemű, a Társaság szolgáltatásaival vagy a Programban való részvétellel való visszaélésből következő közvetett, következményes, különös, gondatlanságból származó vagy a kár tényleges összegét meghaladó kártérítéssel kapcsolatban. A Társaság nem vállal felelősséget a program anyagaiban előforduló hibákért vagy hiányosságokért. 
 
A BECSMÉRLÉS TILALMA
A Felek megegyeznek és tudomásul veszik, hogy a viták rendezésére kizárólag az alább meghatározott illetékességű szerv alkalmas. A Felek megegyeznek, hogy nem folytatnak becsmérlő célú magatartást vagy kommunikációt harmadik felekkel sem nyilvánosan, sem magánúton. Az Ügyfél kijelenti, hogy sem az Ügyfél, sem bármely munkatársa, alkalmazottja vagy kapcsolt vállalkozása nem fog semmilyen észrevételt, megjegyzést, üzenetet, információt, nyilatkozatot, kommunikációt vagy bármely egyéb kijelentést tenni, elektronikusan vagy egyéb módon közölni, kifejezni, átadni, mondani, írni, vagy bármely más módon kommunikálni (vagy ilyen közlést okozni, ahhoz asszisztálni, elősegíteni, támogatni vagy abban részt venni), sem írásban, sem szóban, amely ésszerűen becsmérlőnek, bírálónak, vagy negatívnak tekinthető a Társaságra, annak programjaira, tagjaira, tulajdonosaira, vezetőire, tisztségviselőire, kapcsolt vállalkozásaira, leányvállalataira, alkalmazottjaira, megbízottjaira vagy képviselőire nézve.

HELYTÁLLÁS
Az Ügyfél köteles megvédeni, kártalanítani és a jogkövetkezmények alól felmenteni a Társaságot, a Társaság tisztségviselőit, munkáltatóit, munkavállalóit, szerződéses partnereit, igazgatóit, a hozzá kapcsolódó személyeket, bizalmi vagyonkezelőit, kapcsolt vállalkozásait és jogutódjait a termékek eladásra felkínálása, eladása és/vagy használata során felmerülő felelősség és kárfizetési kötelesség alól, beleértve, de nem kizárólag, bárminemű követelést, kártérítést, ítéletet, döntőbírósági ítéletet, egyezséget, nyomozást, költséget, ügyvédi díjakat és folyósításokat, kizárva azonban minden olyan költséget vagy felelősséget, amelyek a jelen Szerződés megszegéséből vagy a Társaság, részvényesei, bizalmi vagyonkezelői, kapcsolt vállalkozásai vagy jogutódjai kizárólagos gondatlanságából vagy szándékos magatartásából  erednek.  Az Ügyfél köteles a Társaságot a jelen Szerződés kapcsán felmerülő perek, szabályozó intézkedések és hasonló eljárások tekintetében kártalanítani. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság részvényesei, bizalmi vagyonkezelői, kapcsolt vállalkozásai és jogutódjai nem vonhatók személyesen felelősségre a Társaság bármely nyilatkozatáért vagy lépéséért. A Bea Solya International, LLC Programjaiban való részvétel jogának kifizetéséért cserében, vagy annak részeként, az Ügyfél, annak törvényes örökösei, végrehajtói, vagyonkezelői, jogutódjai és engedményesei ezúton mentesítik, kártalanítják, megvédik és örökre felmentik a büntetőjogi következmények alól a Bea Solya International, LLC-t, annak leányvállalatait, megbízóit, igazgatóit, alkalmazottait, megbízottjait, törvényes örököseit, végrehajtóit, vagyonkezelőit, jogutódjait és engedményeseit és a tanfolyamon bárhogyan résztvevő oktatót, trénert, személyzetet és tanulót, valamint a Program helyszínét (ha alkalmazandó) és annak bármely tulajdonosát, vezetőjét, megbízottját vagy személyzetét (a továbbiakban: a Felmentett Személyek) bármely, a Programban való részvétel eredményeképpen létrejött keresetből, jogalapból, szerződésből, követelésből, perből, költségből, igényből és követelésből fakadó felelősség alól. 

SZELLEMI TULAJDON ÁTRUHÁZÁSÁNAK TILALMA
A Társaság Programjai szerzői jog által védett eredeti anyagok, amelyek az Ügyfélnek az Ügyfél kizárólagos használata céljából kerültek átadásra egy felhasználóra vonatkozó felhasználási engedély formájában. Az Ügyfél nem jogosult a Társaság szellemi tulajdonát üzleti célokra felhasználni. Minden szellemi tulajdon, beleértve a Társaság szerzői jog által védett Programját és/vagy tananyagát, a Bea Solya International, LLC kizárólagos tulajdonát képezi. A Bea Solya International, LLC nem biztosít sem a Társaság anyagainak eladására sem azok forgalmazására engedélyt sem kifejezetten sem hallgatólagosan. A termék megvásárlásával az Ügyfél vállalja, hogy (1) nem sért meg semmilyen szerzői jogot, szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot vagy egyéb szerzői jogot, (2) tiszteletben tartja a Társaság által megosztott információk bizalmas természetét, és tudomásul veszi, hogy azok a Társaság kizárólagos tulajdonát képezik és (3) nem osztja meg ezeket az információkat semmilyen harmadik személlyel illetve nem használja fel a Társasággal való egyeztetésen kívül. A termék megvásárlásával az Ügyfél beleegyezik továbbá, hogy amennyiben az Ügyfél megszegi a jelen pontban meghatározott kötelezettségeit, vagy felmerül a kötelezettségek megszegésének gyanúja, a Társaság jogosult bírói intézkedésért folyamodni az ilyen jogsértések elkerülése és a jogsértésekből származó károk elkerülése végett.

FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓI STÁTUSZ
A jelen Szerződés egyik rendelkezése sem hoz létre partnerséget, társulást vagy bármilyen hasonló kapcsolatot a Felek között, és nem értelmezhető akként. A jelen Szerződés teljesítésében mindkét fél független vállalkozónak minősül és köteles saját alkalmazottai és az alkalmazottak teljesítése feletti irányítását megtartani. Ezek a személyek semmilyen esetben sem tekintendők a másik fél alkalmazottainak a jelen szerződésben való részvételhez vagy annak teljesítéshez kapcsolódóan.

VIS MAYOR
Amennyiben bármely, a Felek érdekkörén kívül álló ok, beleértve de nem kizárólag természeti kár, háború, közlekedési korlátozás vagy üzemszünet, terror cselekmény vagy fenyegetés, külügyminisztérium utazási figyelmeztetése, sztrájk vagy polgári zavargás nem tanácsossá, törvényellenessé vagy lehetetlenné teszi valamelyik Fél számára, hogy teljesítse a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit akár ésszerűtlenül magas költségek vagy sérülés veszélye miatt, az adott Fél teljesítésének határidejét a Felek kötelesek a késedelem vagy a nem teljesítés időszakára kiterjeszteni.

RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG/JOGLEMONDÁS
Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, az érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság nem érinti a Szerződés fennmaradó rendelkezéseit, melyek változatlan tartalommal érvényben maradnak. Ha bármely Fél nem gyakorolja bármely, a Szerződésből eredő jogát, az nem tekinthető a Fél további jogairól való lemondásnak.

ENGEDMÉNYEZÉS
Az Ügyfél nem jogosult a jelen Szerződést a Társaság kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül engedményezni.

MÓDOSÍTÁS
A Társaság jogosult a jelen Szerződés feltételeit bármikor módosítani. A Társaság köteles a jelen Szerződést érintő minden módosítást a Program weboldalán közzétenni, valamint köteles a vásárlókat értesíteni. 

MEGSZŰNÉS
A Társaság számára fontos, hogy minden Ügyfélnek pozitív Program élményt nyújtson. A termék megvásárlásával az Ügyfél beleegyezik, hogy a Társaság saját belátása szerint megszüntetheti a jelen Szerződést, illetve korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ügyfél részvételét a Programban visszatérítés vagy tartozás elengedés nélkül, amennyiben az Ügyfél bomlasztó hatással van a Társaságra vagy a Résztvevőkre, ha az Ügyfél nem követi a Program irányelveit, ha megnehezíti az együttműködést, akadályozza a Program többi Résztvevőjének részvételét a programban, vagy megsérti a Társaság által előírt feltételeket. Az Ügyfél a termék árát ebben az esetben is köteles megfizetni.

 
VITARENDEZÉS
Amennyiben a Felek nem tudják megoldani elsődlegesen jóhiszemű tárgyalások útján, a jelen Szerződéssel kapcsolatos vagy abból fakadó minden vitás kérdés tekintetében az Amerikai Választottbírósági Szövetség az illetékes bírói szerv. A Társaság ellen indított minden követelést az első követelés időpontjától számított száz (100) napon belül be kell nyújtani, vagy pedig le kell mondani róla örökre. A választottbírósági eljárást az első választottbírósági kérelemtől számított kilencven (90) napon belül meg kell tartani. A Felek kötelesek együttműködni annak biztosítása érdekében, hogy a választottbírósági eljárás kilencven napon belül lezajlik. A Felek kötelesek együttműködni a tényállás felderítésében. A választottbírók írásbeli döntése (amely a költségek viseléséről is rendelkezik) jogerős és teljes bizonyító erővel rendelkezik, nem vethető alá bírói felülvizsgálatnak és bármely megfelelő illetékességgel rendelkező bíróságon végrehajtható, akár mint ítélet vagy mint egyéb jogorvoslat, ahogy a körülmények előírják. Az Ügyfél részéről fennálló tartozásokat érintő viták esetén a választottbírói eljárás és az ügyvéd költségeit az Ügyfél köteles viselni.

MÉLTÁNYOS JÓVÁTÉTEL

Abban az esetben, ha olyan vita merül fel a Felek között, amely tekintetében pénzbeli kártérítés nem tekinthető megfelelő jóvátételnek és amely során az egyik Fél helyrehozhatatlan kárt szenvedne megfelelő jóvátétel hiányában, a sértett Fél jogosult bármely illetékes bírósághoz fordulni méltányos jóvátételért, beleértve ideiglenes korlátozó végzés vagy felfüggesztő határozatért való folyamodást.

ÉRTESÍTÉSEK
A jelen Szerződés hatálya alatt kézbesítendő értesítéseket a Felek személyes kézbesítés útján, postai kézbesítéssel (ajánlott), vagy tértivevényes postai levél útján kézbesíthetik. A személyesen átadott értesítéseket a tényleges átadás időpontjától kell kézbesítettnek tekinteni. A postai úton átadott értesítéseket a postára adás napjától számított 3. (harmadik) napon kell kézbesítettnek tekinteni. A jelen Szerződés alkalmazásában „személyes kézbesítésnek” minősül a faxon vagy e-mailen keresztül küldött értesítés is. Email: team[kukac]solyabea[pont]hu. A jelen Szerződés kötelező erejű a Szerződés Feleire nézve, és átszáll azok törvényes örököseire, végrehajtóira, vagyonkezelőire, jogutódjaira és engedményeseire is. A jelen Szerződés bármely rendelkezésének megszegése vagy végrehajtásának elmulasztása nem értelmezhető a rendelkezés végrehajtásáról való lemondásként. A jelen Szerződés tartalmazza a Felek között létrejött teljes megállapodást és hatályon kívül helyezi a Felek által e tárgyban korábban megkötött bármely írásbeli vagy szóbeli megállapodást, megbeszélést, tárgyalást vagy javaslatot. A jelen Szerződés tekintetében Florida Állam törvényei az irányadók.

BEVÉTELEKET ILLETŐ FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT:
MINDEN TŐLÜNK TELHETŐT MEGTETTÜNK, HOGY TERMÉKEINKET ÉS A BENNÜK REJLŐ LEHETŐSÉGEKET PONTOSAN MUTASSUK BE. BÁR EZ AZ IPARÁG EGYIKE AZON KEVESEKNEK, AHOL MINDENKI MEGHATÁROZHATJA A SAJÁT ÉRTÉKÉT, NINCS ARRA GARANCIA, HOGY ÖN PÉNZT FOG KERESNI AZ ANYAGAINKBAN TALÁLHATÓ MÓDSZEREK ÉS ÖTLETEK SEGÍTSÉGÉVEL. AZ ANYAGAINKBAN BEMUTATOTT PÉLDÁK NEM ÉRTELMEZHETŐK JÖVEDELEM GARANTÁLÁSAKÉNT VAGY ÍGÉRETEKÉNT. A BEVÉTELI LEHETŐSÉG KIZÁRÓLAG A TERMÉKEINKET, ÖTLETEINKET ÉS MÓDSZEREINKET HASZNÁLÓ SZEMÉLYEN MÚLIK. EGYIK TERMÉKÜNK SEM TEKINTHETŐ „HOGYAN GAZDAGODJ MEG?” PROGRAMNAK. 

A TÉNYLEGES BEVÉTELEK VAGY TÉNYLEGES EREDMÉNYEK PÉLDÁIT KÉRÉSRE SZÍVESEN MEGERŐSÍTJÜK. AZ ANYAGAINKBAN BEMUTATOTT EREDMÉNYEK ELÉRÉSÉNEK SIKERE A PROGRAMJAINKBA, ÖTLETEINKBE ÉS MÓDSZEREINKBE FEKTETETT IDŐTŐL, VALAMINT AZ ÖN PÉNZÜGYI HÁTTERÉTŐL, TUDÁSÁTÓL ÉS KÜLÖNBÖZŐ KÉPESSÉGEITŐL FÜGG. MIVEL EZEK A SZEMPONTOK EGYÉNENKÉNT KÜLÖNBÖZŐEK, NEM TUDUNK SIKERT VAGY BEVÉTELT GARANTÁLNI, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET AZ ÖN CSELEKEDETEIÉRT. A TERMÉKEINKBEN ÉS HONLAPUNKON TALÁLHATÓ ANYAGOK OLYAN INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZHATNAK, AMELYEK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 1995. ÉVI, MAGÁN ÉRTÉKPAPÍROKRA VONATKOZÓ PERES ELJÁRÁSOK REFORMTÖRVÉNYE ÉRTELMÉBEN ELŐREMUTATÓ ÁLLÍTÁSOKAT TARTALMAZNAK VAGY AZOKRA ÉPÜLNEK. AZ ELŐRE MUTATÓ ÁLLÍTÁSOK ELVÁRÁSAINKAT VAGY JÖVŐBENI ESEMÉNYEKRE VONATKOZÓ ELŐREJELZÉSEINKET TÜKRÖZIK. EZEKET AZ ÁLLÍTÁSOKAT AZ ALAPJÁN ISMERHETI FEL, HOGY NEM KAPCSOLÓDNAK SZIGORÚAN MÚLTBELI VAGY AKTUÁLIS ESEMÉNYEKHEZ ÉS OLYAN SZAVAKAT TARTALMAZNAK, MINT „ELŐIRÁNYOZ”, „BECSÜL”, „VÁR”, „VETÍT”, „SZÁNDÉKOZIK”, „TERVEZ” ÉS „HISZ” VALAMINT EGYÉB, HASONLÓ JELENTÉSŰ, LEHETSÉGES BEVÉTEL VAGY PÉNZÜGYLET LEÍRÁSÁRA VONATKOZÓ KIFEJEZÉSEK. MINDEN ITT LEÍRT, VAGY ÉRTÉKESÍTÉSI ANYAGAINK ÁLTAL TARTALMAZOTT ELŐREMUTATÓ ÁLLÍTÁS CÉLJA, HOGY KIFEJEZZÜK A BEVÉTELI LEHETŐSÉGEKRŐL ALKOTOTT VÉLEMÉNYÜNKET. AZ ÖN TÉNYLEGES EREDMÉNYEIT RENGETEG SZEMPONT BEFOLYÁSOLJA ÉS NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A MI, VAGY ÜGYFELEINK EREDMÉNYEIHEZ HASONLÓ EREDMÉNYEKET FOG ELÉRNI. NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN GARANCIÁT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY BÁRMILYEN EREDMÉNYT FOG ELÉRNI AZ ANYAGAINKBAN TALÁLHATÓ ÖTLETEK VAGY MÓDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL.

Copyright © Bea Solya International, LLC